Barns beste må være målet, ikke kvantiteten i antall timer. Det er det lett å glemme i en hektisk hverdag hvor timene ikke alltid strekker til, men kostnaden kan ikke legges på barna.

Horten Høyre hevder de ønsker fleksible barnehageløsninger og barnehager av høy kvalitet. Det er ikke Utdanningsforbundet Horten uenig i. Derimot har partiet ingen konkrete tanker om hvilken pris forslaget kommer med. Forslaget lar seg ikke løse slik bemanningssituasjonen er i barnehagen i dag. Bemanning og kvalitet henger uløselig sammen, det er derfor forunderlig at økt bemanning ikke står som et punkt i Høyres partiprogram.

Les innlegget fra Høyre her

Personalet er barnehagens viktigste ressurs og en nøkkelfaktor for kvalitet. Hortensbarnehagen har ansatte med stor kompetanse i både kommunale og private barnehager. Likevel kjenner ansatte i barnehagen hver dag på en følelse av ikke å strekke til slik de ønsker.

Selv om barnehagene i dag oppfyller bemanningsnormen, betyr ikke det at bemanningen er like god gjennom hele dagen. På papiret ser det flott ut, virkeligheten er dessverre en helt annen. Ansatte har mange oppgaver som krever at de må være andre steder enn hos barna på avdeling. Med møter, kurs, veiledning, planleggingstid, foreldresamtaler, matlaging og pauseavvikling, er det ikke mange timene i løpet av en hverdag de ansatte er fulltallig på avdeling. Hvis vi i tillegg legger til skiftordning, sykefravær, avspasering og ferieavvikling, sier det seg selv at bemanningsnormen må utvides dersom vi skal kunne se og imøtekomme hvert enkelt barns behov for trygghet, omsorg, lek og læring. Med dagens bemanningsnorm står vi i fare for at barna ikke får den kvaliteten de har krav på, og at de ansatte sliter seg ut.

Utdanningsforbundet Horten forstår at dagens åpningstid kan gjøre det utfordrende for mange familier og få hverdagen til å gå opp, men vi mener at det først og fremst må gjøres noe med dagens bemanningsnorm før vi kan se på mulighetene for mer fleksible åpningstider. Er det som er mest hensiktsmessig for foreldrene og samfunnet også det beste for barna? Burde vi ikke først og fremst se på om tilbudet vi gir til barna i barnehagen idag er av den kvaliteten barna fortjener, slik at vi kan sikre dem den beste fremtiden?

Høyre gjentar i sitt debattinnlegg ordet kvalitet mange ganger, men sier lite om hvilke ressurser kvalitet krever. Det mest snodige er likevel at Høyre hevder at valg ikke ivaretas rundt barnehageopptak. I Horten kommune er fordelingen mellom private og offentlige barnehager cirka 50/50. Horten har allerede et bredt spekter av barnehager, så hvordan partiet antyder at retten til å velge ikke er tilstede, er å undergrave barnehagevirksomheten i Horten. Påstanden om at kommunale og private barnehager ikke likebehandles, er en påstand Høyre må kunne dokumentere.

Høyre skriver at valgfrihet er en viktig verdi i seg selv. Det er vi enig i. Men vi tør påstå at mange foreldre velger barnehage ut fra hvor det er nok gode, omsorgsfulle og kompetente voksne til å ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring og danning. Vi tror dette er viktigere for foreldre, enn at barnehagen er fleksibel i forhold til foreldrenes arbeidstid!

Utdanningsforbundet Horten ønsker debatten om kvalitet i barnehagen velkommen. Kvalitet bør dreie seg om å øke grunnbemanningen i hele barnehagens åpningstid framfor å smøre bemanningen tynnere ut. Først da når vi målet om et likeverdig og godt barnehagetilbud til alle barn i kommunen vår.