Søknaden kommer til politisk behandling i hovedutvalget tirsdag 31. mai. Ansvarlig søker er Svein Arne Lerkelund i Arkitektgruppen Drammen.

Hele eiendommen er regulert til kombinert næring og boligformål. Planen er å legge til rette for næring i første etasje, og to leiligheter i etasjene over. Det søkes om å bygge i fire etasjer i den enden som ligger nærmest torget, med nedtrapping til tre etasjer mot den eldre bebyggelsen i vest.

Bygget vil få samme grunnflate som det bygget som sto der, og skal oppføres innenfor det brannforsikringen dekker. En byggetillatelse forutsetter at det innvilges dispensasjoner, blant annet kravet om parkeringskjeller.

Moderne formspråk

Dette er sakset fra søkers redegjørelse:

«Bebyggelsen i området der eiendommen befinner seg består av en blanding av arkitektoniske uttrykk, høyder, takformer, type bygg. Mot øst ligger noen «klassiske» bygårder i tre høye etasjer med saltak.

Planlagt nybygg er utformet i et moderne formspråk med flatt tak for å unngå utfordringer med blant annet snøras mot fortau. Med bakgrunn i beliggenheten i sentrum med fasader i gatelinjen mot fortau og i nabogrense, er bygget forutsatt utført med solide, branntrygge materialer.

Fasader er planlagt med overflater av farget puss på isolert mur, alternativt på utlekkede fasadeplater, og med innslag av fargede platefelt i kombinasjon med vinduer og dører».

En nabomerknad

Det har kommet inn én merknad fra en nabo:

Det er styreleder i Torvet 4 som på vegne av beboere i boligkomplekset reagerer på høyden, innsyn og biltrafikk. Flere leiligheter vil miste utsikt mot sjøen, noe som kan føre til prisfall på disse leilighetene.

Søknaden vurderes av administrasjonen å være av prinsipiell karakter og legges derfor fram til politisk behandling i tråd med kommunens delegasjonsreglement. Administrasjonens anbefaling er at søknaden avslås. Av den grunn er heller ikke dispensasjonssøknaden blitt vurdert og behandlet.

«Et ruvende bygg»

I sin begrunnelse anfører administrasjonen at tiltaket er utformet i samsvar med gjeldende kommunedelplan for Horten sentrum når det gjelder plassering og høyder.

Imidlertid vurderer administrasjonen at skala og tilpasning til omgivelsene ikke i tilstrekkelig grad er ivaretatt. Tiltaket framstår som ruvende, med en nokså brutal og lite tilpasset overgang til tilliggende småhusbebyggelse.

Takformen på bygget avviker også fra omkringliggende bebyggelse. Flatt tak kjennetegner ofte mer moderne arkitektur og funksjonelle bygg. Administrasjonen ønsker derfor ikke å være generelle, men vurderer at flatt tak synes å være lite tilpasset omkringliggende bygg og områdets karakter.
Administrasjonen mener at bygget bør omprosjekteres ytterligere, for i større grad å tilpasse seg kommunedelplan for Horten sentrum.

Tre dispensasjoner

Administrasjonen vil imidlertid bemerke at moderne arkitektur kan være mulig å få til på eiendommen. Videre at tomten kan bebygges, men like fullt at omsøkte tiltak ikke i tilstrekkelig grad oppfyller kommuneplanens krav til fasader og byggeskikk.

Administrasjonen bemerker at dersom hovedutvalget ønsker å innvilge rammesøknaden, må tre dispensasjonsforhold utredes og saksbehandles nærmere. Saken må i så fall returneres til administrasjonen.

Inntil det foreligger en tillatelse til å bygge nytt, blir den brannskadde bygningen i Torggata 3 stående.