2021 går mot sin slutt. Jeg ønsker å takke kommunedirektøren og hans stab for veldig trygg og god styring gjennom 2021. I tillegg til å levere gode tjenester til innbyggerne, så har de håndtert pandemien på en svært god måte. På vegne av Høyre vil jeg si tusen takk for innsatsen til alle ansatte i Horten kommune.

Høyre vil ha et inkluderende samfunn som ivaretar alle, et mangfold av tjenester og tilbydere og valgfrihet for den enkelte innbygger.

Vi er fortsatt i en krevende situasjon med en pandemi som påvirker oss alle. Møtepunktene vi har hatt, og har fremover er svært viktige. Vi må, midt i alle restriksjoner og begrensninger, samtidig huske på å ta vare på alle våre medmennesker.

Høyre har sammen med FrP/KrF levert et alternativt kommunebudsjett.

Vi reverserer kutt i Enhet for rus og psykisk helse (EROPH) på 1,4 mill. kr og 500.00 kr i dagtilbudet til demente. Dette gjør vi fordi kutt vil føre til et redusert tilbud til sårbare grupper. Vi ser det som en god, langsiktig løsning å opprettholde disse tilbudene. Da vil vi blant annet kunne fange opp mennesker med psykiske lidelser tidligere. Vi vil også kunne tilby verdifulle stimuli i hverdagen til de som er rammet av demens.

Vi ser eldrebølgen som kommer, og vi må møte den nå. Vi vil derfor etablere et nytt bofellesskap på området ved Braarudåsen/Braarudtoppen, for eldre som ikke lenger kan bo alene hjemme. Dette ønsker vi å gjøre for å gi eldre innbyggere mulighet å bo for seg selv lenger, med nær tilknytning til hjemmetjenesten.

Vi vil skifte kunstgressbaner i Lystlunden, Skoppum og Åsgårdstrand, som alle har, eller overskrider, levetiden i løpet av økonomiplanperioden. Dette ønsker vi å gjøre fordi idretten er viktig. Idrett gir rom for vennskap, rom for integrering, rom for bedre fysisk og mental helse og mye mer. Idretten gir mye tilbake til samfunnet, og trenger gode rammer.

Vi vil selge kommunal eiendom, eksempelvis Bekkegata 2 og Skavlitomta. Kåre Willoch reformerte, fornyet, skapte åpenhet og var nøysom og påpasselig med pengebruk for kommende generasjoner. Det samme må vi være. Kommunen har en høy gjeldsportefølje, rentene vil gå opp og vi er derfor helt nødt til å nedbetale gjeld med tanke på forsvarlighet for fremtiden. Derfor selger vi kommunal eiendom.

I vårt alternative budsjettforslag prioriterer vi mental helse, tar vare på sårbare grupper, eldre, barn og unge og tar samtidig økonomiske grep for fremtidige generasjoner.

Med ønske om en god jul til alle Hortens innbyggere!