Stadig flere fullfører og består videregående opplæring, og i tidligere Vestfold er tallet for 2020 på 80 prosent, noe som utgjør 2415 elever. Dette er en meget gledelig utvikling og ligger over landsgjennomsnittet (79,6%). Det er et faktum at det stilles stadig strengere krav til formell kompetanse i arbeidslivet, og vi vet erfaringsmessig at mange av dem som ikke fullfører videregående skole, risikerer å ikke komme inn i arbeidslivet og havne i utenforskap. Og fortsatt er det én av fem elever som ikke fullfører, og det tilsvarer hele fem elever i en klasse på 25, noe som illustrerer hvor stor denne utfordringen er.

Høyres ambisiøse mål er at 5000 flere elever skal fullføre og bestå videregående skole hvert år nasjonalt, og at vi i 2030 oppnår at 9 av 10 elever går ut med et vitnemål eller et fagbrev i hånden. For «Vestfold» vil dette med dagens tall bety at over 300 flere elever fullfører og består!

Statistikk viser at det dessverre har blitt stadig vanskeligere å finne sin plass i arbeidslivet uten fullført videregående opplæring, og andelen unge i alderen 20-29 år med bare grunnskole som hverken var i jobb eller utdannelse, har økt med ti prosent fra 2008 til 2017.

Skal samfunnet nå målet om at betydelig flere skal fullføre og bestå videregående opplæring, så må vi fortsatt ha en skole som setter kunnskap og grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning i fokus, og at innsatsen settes inn allerede fra 1. – 4. klasse for dem som sliter. Vi må fortsette å stille krav til elevene, og for Høyre er det derfor helt uaktuelt å fjerne fraværsgrensen som ble innført i den videregående skolen i 2016, og som umiddelbart medførte redusert fravær på 20 prosent.

Vi må styrke laget rundt eleven, og ikke minst vil vi satse stort på å tette kunnskapshull som er oppstått som følge av pandemien. Videre må vi fortsette å stille krav til nåværende og kommende lærere, og vi vil fortsette det store Lærerløftet og videreutdanne minst 22 600 lærere slik at alle som underviser i norsk, matematikk og engelsk innen 2025 har fordypning i fagene de underviser i.

Vi er godt i gang med en reform av videregående, og nå står ungdomsskolen for tur. Her ønsker Høyre å innføre blant annet et obligatorisk yrkesfaglig valgfag, oppfølgingsplikt for skolen ved fravær og mer praktisk tilnærming i fagene matematikk, norsk og engelsk. Høyre er heller ikke fremmed for å prøve ut tidsavgrenset nivådeling i skolen, slik at flere kan få en opplæring tilpasset sitt nivå. Vi vil tilby et frivillig 11. skoleår etter 10. klasse samt gi elever som har karakteren 1 eller 2 i norsk, matematikk eller engelsk tilbud om ekstraundervisning når de går videre til neste trinn.

Betydningen av at flere fullfører og består videregående opplæring kan ikke overvurderes. Dette vil gi ungdom og voksne frihet til å velge sin vei videre i livet og bety at flere kan stille på samme startstrek med like muligheter til å skape seg gode liv. Og derfor vil vi gjennomføre fullføringsreformen, hvor vi blant annet skal fjerne tidsbegrensningen for rett til opplæring frem til fullført videregående skole og innføre retten til å ta et nytt fagbrev.

Med Høyre ved roret så er vi på rett vei innen skolepolitikken. Det siste vi trenger nå, er en rødgrønn reversering av kunnskapsskolen.

Lene Camilla Westgaard-Halle og Henning Wold

Stortingskandidater for Høyre – Vestfold krets